Work & Travel USA
username:
password:
Contact US

จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 18.00 น

เสาร์
9.00 - 16.30 น

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
AUS 17,350 Baht
USA 4,620 Baht
UK 10,348 Baht
NZ 5,000 Baht
Canada 4,000 Baht
Related Link
ทุนการศึกษา [OCSC]
ทุนการศึกษา [NSTDA]
ตั๋วนักเรียนราคาประหยัด
ร้านอาหารไทยในต่างแดน
หาที่พักต่างแดน
EXCHANGE RATE
TOFEL
IELTS
GMAT
GRE
สมาชิก
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)
Membership:
Latest: Barnypok
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 24955

People Online:
Visitors:
Members:
Total: 0
Counter
Page Counter: 6239
Since: 10 Apr 2005
Exchange Rate

  ข้อมูลทั่วไปของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  สภาพภูมิประเทศ
  สภาพภูมิอากาศ
  การคมนาคมและการใช้ชีวิต
  ระบบการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ข้อมูลทั่วไปของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ToP
สิ่งที่น่าสนใจ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ใจกลางของยุโรป พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศ ประกอบไปด้วย ภูเขา หิมะ ป่าไม้ และทุ่งหญ้า แบ่งประเทศออกเป็น 26 มณฑล (Cantons) พลเมืองของสวิต ใช้ภาษาพูดที่ต่างกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พูดภาษาเยอรมัน (65%) กลุ่มที่พูดภาษาฝรั่งเศส (18.4%) กลุ่มที่พูดภาษาอิตาเลียน (9.8%) กลุ่มที่พูดภาษาโรมังซ์ (0.8%) และกลุ่มภาษาอื่นๆ (6%) แต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการมี 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียน โดยแต่ละมณฑลจะเป็นผู้กำหนดการใช้ภาษาดังกล่าวเป็นภาษาของทางราชการ
สภาพภูมิประเทศ ToP
สภาพภูมิอากาศ ToP
ในสวิตเซอร์แลนด์มิได้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน จะมีลมหนาวเย็นจากขั้วโลกเหนือพัดผ่านมาทางทิศเหนือ และลมอุ่นมาจากทางทิศใต้ บางแห่งอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะแตกต่างกันมาก เช่น เมืองซูริค ฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอาจต่ำถึง -25 องศาเซลเซียส
การคมนาคม และการใช้ชีวิต ToP
สายการบินแห่งชาติ สวิสแอร์

มีสนามบิน 3 แห่งคือ เจนีวา ซูริคและบาเซิล สายการบินไทยจะลงที่ซูริค และต่อสายภายในประเทศ ลงที่เจนีวาหรือบาเซิล

รถไฟทั่วประเทศ
- ระบบการขนส่งด้วยรถไฟเป็นที่นิยมมาก และสะดวก สบาย ปลอดภัย และตรงต่อเวลา
- อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับจุดหมายที่จะไป มีตั๋วเดือน และบัตรครึ่งราคาสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย
- ตารางเวลารถไฟรับได้ฟรีทุกสถานี
- มีรถไฟหลายแบบ, Inter-city, รถด่วน และรถช้าที่จอดทุกป้ายเล็กๆ

รถเมล์
- ภายในเมืองต่างๆ มีรถรางและรถเมล์บริการ มีตารางเวลาที่แน่นอนบอกทุกป้าย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถติด ปกติรถไม่ติดเลย
- อัตราค่าโดยสาร: ผู้ใหญ่ SFR.1.5 ต่อ 1 ชั่วโมง โดยที่ภายในหนึ่งชั่วโมงจะขึ้นสายใดต่อสายใดก็ได้ในเมือง
- การซื้อตั๋วรถเมล์ซื้อได้จากเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ตั้งไว้ทุกป้ายรถเมล์ มีตั๋วเดือนบริการสำหรับผู้ใช้เส้นทางเดิม หรือนักเรียน นักศึกษา

เรือ
มีเรือโดยสารท่องเที่ยวตามทะเลสาบใหญ่ๆ ซื้อบัตรได้ที่ท่าเรือ

รถยนต์ิ
สามารถเช่ารถยนต์ขับได้ โดยใช้ใบขับขี่สากลที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือเยอรมัน และได้รับการรับรองเอกสาร อัตราค่าเช่ารถไม่แพงมากนัก แต่ต้องเสียค่าจอดรถยนต์ การจราจรขับชิดขวา พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย ตรงข้ามกับเมืองไทย
โทรศัพท์
สามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะในจุดใดทั่วประเทศ โทรไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยหมุนหมายเลขรหัสประเทศนำ ตามด้วยหมายเลขเมือง และเบอร์โทร ของประเทศไทยคือ 0066 + จังหวัด + หมายเลขโทรศัพท์ มีโทรศัพท์ทางไกลทั้งหยอดเหรียญและใช้การ์ดโฟน
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด คือ 250 โวลท์ เหมือนของไทย แต่หัวปลั๊กจะเป็นแบบ 3 ขา สามารถหาซื้อหัวต่อเชื่อมได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
ระบบการศึกษาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ToP
ระบบการศึกษา
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
  ระดับอนุบาล (Pre-School Education)
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
  ระดับประถมศึกษา (Primary Education)
จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กสวิสเซอร์แลนด์ทุกคน จะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไปแล้วแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปีหรือ 5 ปี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ
  ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ Higher Vocational School สอนวิชาชีพต่างๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น Higher Technical School สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
  1. First degree (ระดับปริญญาตรี)
สถานศึกษาบางแห่งเรียก diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3-6.5 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และสถานศึกษากำหนด
  2. Doctorate (ปริญญาเอก)
ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค (semester)
- Winter Semester กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม
- Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม

การสมัครเรียนสำหรับนักเรียนไทย
ระดับปริญญาตรี
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสวิตเซอร์แลนด์(Leaving Certificate) หรือเทียบเท่า หากไม่มีคุณวุฒิดังกล่าว ต้องไปสอบเข้า (Entrance Examination)
- นักเรียนต่างชาติ ต้องมีผลสอบภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้น (ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน) สำหรับนักเรียนไทยต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน ที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  2. ขั้นตอนการสมัครสถานศึกษา
  2.1 เขียนจดหมายขอสมัครเข้าเรียนไปมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร โดยจะสมัครกี่แห่งก็ได้ พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- Transcript ระดับ ม.4-ม.6 และขอเทียบระดับการศึกษา ชั้นมัธยมปลายของนักเรียน ว่าทางสถานศึกษาจะยอมรับให้เทียบเท่า Leaving Certificate ของสวิสหรือไม่
- ผลการสอบภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมัน
  2.2 หากสถานศึกษายอมรับเทียบคุณวุฒิ ม.6 ให้เท่ากับ Leaving Certificate ประกอบกับผลการศึกษา ม.6 และผลภาษาอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ สถานศึกษาก็จะตอบรับให้นักเรียนเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า
  2.3 หากสถานศึกษาไม่ยอมรับการเทียบคุณวุฒิดังกล่าว นักเรียนจะต้องติดต่อขอสมัครสอบเข้า โดยขอรายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง ภายในวันที่ 31 มกราคม หรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักเรียนไปสอบเข้าที่ Fribourg ซึ่งจะจัดสอบ Entrance รวมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม/เมษายน และกันยายน/ตุลาคม
 

2.4

กรณีที่นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะสอบ Entrance ผ่านหรือไม่ ก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (นักเรียนไทยส่วนใหญ่ จะใช้วิธีนี้) ซึ่งใช้เวลาศึกษา 1 ปี (กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกรกฎาคม) การสมัครเข้าหลักสูตรนี้ ต้องยื่นสมัครสถานศึกษาตามปกติก่อน แล้วสถานศึกษาจะตอบรับ ให้เข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตร การเรียนเตรียมสอบเข้าของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น นักเรียนจึงจะมีสิทธิ์ขอสมัคร หลักสูตรเตรียมสอบเข้า โดยยื่นขอสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่จะเข้าศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  1. - เขียนจดหมายสมัครโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัย โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร คือ Transcript ปริญญาตรี ผลการสอบภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
  2. - สถานศึกษาจะพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องสอบเข้า
หมายเหตุ: นักเรียนไทยมีสิทธิ์สมัครระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ได้ โดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้จำกัดเรื่องอายุของนักเรียน แต่อาจจะมีปัญหาในด้านภาษา เนื่องจาก โรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือเยอรมัน หรืออิตาลี ในการเรียนการสอน ส่วนการสมัครสถานศึกษานั้น ต้องสมัครโดยตรงไปยังสถานศึกษา
ที่พักอาศัย
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษา ฉะนั้น นักศึกษา จะต้องหาห้องเช่าข้างนอก โดยอาจขอคำปรึกษาแนะนำจาก Student Advisor ของมหาวิทยาลัยได้

การทำวีซ่า
การทำวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ผู้อนุมัติวีซ่า มิใช่กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย แต่เป็นหน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่โดยสถานศึกษา ที่นักเรียนสมัครจะดำเนินเรื่องให้ ดังนี้
  1. เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว สถานศึกษาจะส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่า ไปยังหน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
  2. หน่วยงานตำรวจจะแจ้งการอนุมัติวีซ่าไปยังกระทรวงต่างประเทศที่เบิร์น และกระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งเรื่องการอนุมัติวีซ่ามายังสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
* ขั้นตอนการอนุมัติจากตำรวจ จนถึงสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์
  3. ในขณะที่สถานศึกษาส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่าไปยังหน่วยงานตำรวจนั้น สถานศึกษา จะส่งใบตอบรับมาให้นักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนต้องติดต่อไป สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศไทย เพื่อประทับตราวีซ่า โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอรับได้ที่สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์)
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
- ใบตอบรับจากสถานศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
  4. 4. เมื่อนักเรียนยื่นวีซ่าแล้ว สถานฑูตจะรับเรื่องไว้ เพื่อรอการตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศ ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะโทรศัพท์นัดหมายให้นักเรียน ไปประทับตราวีซ่าในภายหลัง โดยปกติ สถานฑูตจะประทับตราวีซ่าให้นักเรียน ก่อนสถานศึกษาเปิดเรียน 1 สัปดาห์


TSAB ขอแนะนำ สถาบันและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.126 Seconds